داستان های عقدا

قصه اول ایمن بَست،داستانی بر سر دعوا (ویژه جشنواره سفرنگاری اردکان گرام) حسین جوانی است که در عقدا مانده است. در عقدا قدم که می زنی شاید به ندرت یکی …