داستان های عقدا

قصه اول ایمن بَست،داستانی بر سر دعوا (ویژه جشنواره سفرنگاری اردکان گرام) حسین جوانی است که در عقدا مانده است. در عقدا قدم که می زنی شاید به ندرت یکی …

کویر زیبای زرین اردکان

  یکی از بزرگ ترین ریگزار های استان یزد در ابعاد ۳۰کیلومتر در ۶۰کیلومتر می باشد که در مجاورت روستاهای همچون حاجی آباد،مغستان،زاغو و ساغند در بخش پهناور خرانق اردکان …