کویر زیبای زرین اردکان

  یکی از بزرگ ترین ریگزار های استان یزد در ابعاد ۳۰کیلومتر در ۶۰کیلومتر می باشد که در مجاورت روستاهای همچون حاجی آباد،مغستان،زاغو و ساغند در بخش پهناور خرانق اردکان …